Удружење Флавијан

Удружење „ФЛАВИЈАН“ Љубовија, (у даљем тексту: Удружење или „ФЛАВИЈАН“) је самостално национално удружење, основано с циљем међусобног повезивања у духу Светосавског православља, солидарности и напретка српског народа, неговања слободарских традиција и очувању Србије као слободне, националне и матичне државе Срба ма где живели.

Удружење, јесте независна и ванстраначка организација заснована на слободи удруживања више физичких или правних лица, основана ради продукције и промовисања православне духовности, унапређивања одређеног културног, хуманитарног, еколошког, струковног, професионалног, социјалног, научног, образовног, здравственог, истраживачког, развојног, филантропског, спортско-рекреативног и другог заједничког или јавног односно општег циља и интереса, затим заштите животне средине, сеоских предела, историјског и културног наслеђа, туристичких активности (агро-еко-рурални), промоције органске производње и пропагирања коришћења производа који не загађују природу, обнове и јачања сеоске инфраструктуре, у којима се чланови удружења појављују као произвођачи и купци односно потрошачи и корисници.

Удружење се оснива и ради развијања и неговања православне и духовне културе братства, пријатељства, солидарности и узајамне помоћи поготово у васпитним, културним и образовним активностима према деци и омладини као и ради заштите животне средине и одрживог развоја са израженом потребом за унапређење развоја у тој животној средини.

Удружење ће путем свеобухватног дијалога и изградње партнерства између заинтерсованих страна приватног и јавног сектора, на међународном, националном, регионалном и локалном нивоу радити на очувању природног и културног наслеђа, економском расту, миру и толеранцији.

У организовању својих активности самостално уређује своју унутрашњу организацију и рад, доноси и реализује програме развоја у складу са законом и актима организације.

(из Статута Удружења)